GENEL KOLLUKLA İLİŞKİLER

 

GENEL KOLLUK: Genel emniyeti ve asayişi sağlamak  ve  kamu düzenini korumakla yükümlü silahlı birer kuvvet olan;  polis, jandarma ve sahil güvenlikten oluşur.           Polis; belediye sınırları içerisinde,  jandarma; belediye sınırları dışında kalan ve henüz polis teşkilatı olmayan yerlerde, sahil güvenlik; deniz, liman ve karasularımızda  kamu düzeninin sağlanması ve korunması konusunda  görevli ve yetkilidir.

 1. Polis :Emniyet hizmetleri sınıfına mensup olan silahlı, üniformalı veya sivil olarak görev yapan her rütbedeki personeldir.
 • Polis teşkilatı Emniyet Genel Müdürlüğü’dür ve İçişleri Bakanlığına bağlıdır.
 • Polisin görev ve yetkileri, 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu ile belirlenmiştir.
 1. Jandarma : Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren silahlı, askeri bir güvenlik ve kolluk kuvvetidir.
 • Jandarma Genel Komutanlığı; Silahlı Kuvvetlerle ilgili görevleri, eğitim ve öğrenim bakımından Genelkurmay Başkanlığına, emniyet ve asayiş işleriyle diğer görev ve hizmetlerin ifası yönünden İçişleri Bakanlığına bağlıdır.
 • Jandarmanın görev ve yetkileri,  2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunla düzenlenmiştir.
 1. Sahil Güvenlik : Bütün sahillerimiz, karasularımız ve iç sularımızda;  liman ve körfezlerimizin korunması, güvenliğinin sağlanması, deniz yoluyla yapılan kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve suçlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması  amacıyla kurulmuş  silahlı bir güvenlik kuvvetidir.
 • Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşu içerisinde olup barışta, görev ve hizmet yönünden İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Olağanüstü durumlarda Genelkurmay Başkanının isteği üzerine, bir kısmı yada tümü ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekât komutasına veya emrine, savaş halinde tümü ile doğrudan doğruya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girer.
 • Görev ve yetkileri 2692 Sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu ile düzenlenmiştir.

 

 

 

 

YARDIMCI KOLLUK : Asıl kolluk görevlilerinin bulunmadığı zaman bizzat görevli olan ve asıl kolluk görevlilerinin görev ve yetkilerini kullanan kişilerdir.

 • Çarşı ve mahalle bekçileri
 • Köy mutarları
 • Köy Korucuları
 • Çiftçi mallarını koruma bekçileri
 • Kır Bekçileri
 • Gemi kaptanları

ÖZEL KOLLUK : Genel kolluk dışında kalan ve ancak belirli bazı kolluk görevleri için özel yasalarına göre kurulup belirli görev ve yetkilerle donatılan kolluktur.

 • Çiftçi malları koruma kolluğu
 • Belediye Zabıtası
 • Liman Zabıtası
 • Orman Muhafaza
 • Gümrük Muhafaza

GENEL KOLLUĞUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Kamu düzeninin sağlanması ve korunması kapsamında genel kolluk kuvvetlerine tanınan görev ve yetkiler içerik olarak aynı, görev alanları farklıdır. Belediye sınırları içinde polis, belediye sınırları dışında jandarma, sahil kesiminde ise sahil güvenlik, emniyet ve asayişi sağlama ve kamu düzenini koruma amacıyla görev yaparlar.

 • Durdurma, kimlik sorma ve kimlik tespit etme yetkisi
 • Parmak izi ve fotoğraflar alma yetkisi
 • Arama yetkisi
 • Yakalama ve gözaltında tutma yetkisi
 • Zor kullanma yetkisi
 • Silah kullanma yetkisi
 • El koyma yetkisi
 • Adli görev ve yetkileri
 • Zorla getirme ve ifade alma yetkisi
 • Trafik hizmetleri ilişkin görev ve yetkileri
 • İstihbarat toplama ve dinleme
 • Engel olma, yasaklama (önleme) yetkisi
 • Belirli yerlere girme yetkisi

ÖZEL GÜVENLİK : 5188. Sayılı Özel Güvenlik hizmetlerine dair kanunun verdiği yetkiyle, kamu güvenliğini tamamlayıcı ve yardımcı olmak esasına dayanan, yasalarla izin verilen belirli kişi veya kuruluşların belirli bir ücret karşılığı mülkiyetlerinin ve kendilerinin korunmasıdır.

Özel Güvenlik Görevlisi : 5188.Sayılı Kanun kapsamında özel koruma ve güvenlik hizmetlerini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişileri ifade eder.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YETKİLERİ :

 • Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
 • Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
 • 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü kanununun 127. maddesine göre yakalama ve yakalama nedeniyle orantılı arama.
 • Görev alanında, haklarında yakalama tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.
 • Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.
 • Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini detektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
 • Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.
 • Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.
 • Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.
 • Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 157. maddesine göre yakalama.
 • Türk Medeni Kanununun 981. maddesine, Borçlar Kanununun 52. maddesine, Türk Ceza Kanununun 49. maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerine göre zor kullanma.

GÖREV VE SORUMLULUK ALANI: Özel güvenliğin görev alanı, esasen genel kolluğun sorumluluğunda bulunan ve komisyon tarafından sınırları belirlenmiş alandır. Özel güvenlik görevlileri yetkilerini, sadece görevli oldukları sürede ve görev alanlarında kullanabilirler.

Özel güvenlik görevlilerinin; silahlı görev yapabileceği koruma hizmetleri, bulundurabilecekleri silahların özellikleri ve miktarları özel güvenlik komisyonu tarafından belirlenir. Özel güvenlik görevlileri,  silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar. Güzergâh ifade eden durumlarda, güzergâh boyu,  görev alanı sayılır.

Kamuya açık yerler : Belli koşullara uymak suretiyle herkesin girebileceği yerlerdir.

Kamuya ait yerler : Sokak, cadde, parklar, akarsu, göl, deniz kıyıları ve benzeri yerlerdir

Kamu Hizmetinin Özellikleri :

 • Süreklilik ve düzenlilik :İhtiyaç doğrultusunda sürekli, yani kesintisiz ve düzenli olarak yürütülmesi  kamu hizmetinin en önemli özelliklerindendir.
 • Tarafsızlık ve eşitlik :İdarenin, kamu hizmetini yürütürken objektif davranması, vatandaşlar arasında herhangi bir biçimde ayrım yapmadan eşit hizmet sağlamakla yükümlü olmasıdır.
 • Değişkenlik :Kamu hizmetlerinin  değişen toplumsal ihtiyaçlar  ve teknolojik  gelişmelere  uyum sağlayacak şekilde düzenlenmesidir.
 • Bedelsizlik :Kamu hizmetlerinin  bedelsiz sunulması, katkı payı şeklinde bir bedel alınması gerekiyorsa bu hizmetten yararlananların ödeme gücünü aşmayacak şekilde olmasıdır.

 

Özel güvenlik personelinin Yetkisi dışında kalanlar ;

 • Parmak izi ve fotoğraf alamaz.
 • Teknik takip ve dinleme yapamaz.
 • Özel hayata müdahale edemez.
 • Suç soruşturamaz, delil inceleyemez.
 • Elle arama yapamaz.
 • Kimlik tespit edemez.
 • İfade alamaz.
 • Tutuklama yapamaz.

Özel güvenlik görevlilerinin üniforma ve üniformayı tamamlayan diğer unsurları; TSK ve genel kolluk kuvvetlerinde kullanılan renk, biçim de olamaz.

5188 Sayılı Kanunda özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk emrine girmesini gerektiren şartlar oluştuğunda; özel güvenlik görevlileri genel kolluk mensuplarının, hizmete ilişkin, hukuka uygun emirlerini yerine getirmek zorundadır. Komisyon tarafından, görev alanı olarak tanımlanmış bölgede güvenliğin, özel güvenlik tarafından sağlanması, genel kolluğun o alandaki yetkilerini kısıtlamaz,  emniyet ve asayişle ilgili konularda asıl yetki genel kolluk’a  aittir.

26
Oluşturuldu

Genel Kollukla İlişkiler Test

1 / 48

Genel kolluk ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

2 / 48

Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk değildir?

3 / 48

Aşağıdaki konulardan hangisi özel güvenliğin görev alanına girmez?

4 / 48

Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında gerçekleşmiş olan olayda genel kolluğun hangi yetkisini kullanabilir?

5 / 48

Polisin silah kullanma yetkisi ile özel güvenlik görevlilerinin silah kullanma yetkşsş arasında ne fark vardır?

6 / 48

Özel güvenlik görevlisinin polise karşı davranışlarından hangisi doğru değildir?

7 / 48

Genel ve özel kolluk arasındaki ilişkileri bakımından hangisi doğrudur?

8 / 48

Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?

9 / 48

Özel kollukla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

10 / 48

Özel güvenlik hizmetlerinin arzulanan düzey, kalite ve standartta yapılması için bir meslek etik kuralları oluşturulması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu etik kurallardan birisi değildir?

11 / 48

Aşağıdakilerden hangisinde genel kolluk ile özel güvenlik görevlileri birlikte görev yapmamaktadır?

12 / 48

Mülki amir veya genel kolluk tarafından özel güvenlik görevlilerine verilen, konusu suç teşkil eden emir hususundaki aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

13 / 48

Özel güvenlik görevlileri ile genel kolluk genel kolluk arasında benzerlikler bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu benzerliklerden değildir?

14 / 48

Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluk arasındaki benzerliklerden değildir?

15 / 48

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliğin görev alanlarından birisi değildir?

16 / 48

Aşağıdaki yetkilerden hangisi özel güvenliğin yetkilerinden değildir?

17 / 48

Aşağıdakilerden hangisi genel kollukla özel kolluğun birlikte işbirliği halinde görev yaptığı yerlerden değildir?

18 / 48

Kolluk görevlileri ve özel güvenlik görevlileri ortak bir amaç için beraber çalışmak zorundadır. Burada bahsedilen amaç nedir?

19 / 48

Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışında ne zaman kullanabilir?

20 / 48

Özel güvenlik görevlilerinin görev alanları aşağıdakilerden hangisi tarafından genişletilebilir?

21 / 48

Görev, yetki ve haklar açısından polis memuru ile özel güvenlik görevlisi arasındaki fark hangi şıkta belirtilmiştir?

22 / 48

Genel kolluk ile özel güvenlik birimleri birçok alanda birlikte görev yapabilmektedirler. Aşağıdakilerden hangisi birlikte görev yapılabilecek alanlardan değildir?

23 / 48

Özel güvenlik görevlileri görevi sırasında yürüttüğü işler bakımından genel kollukla etkili bir işbirliği için aşağıdaki sayılanlardan hangi katkıyı sağlamayacaktır?

24 / 48

Polis ile özel güvenlik görevlilerinin silah kullanma yetkisi arasında ne fark vardır?

25 / 48

Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk değildir?

26 / 48

Kamu hukukunda ………. esas olduğundan özel güvenlik görevlileri kendi özel kanunlarında kendilerine verilmeyen herhangi bir yetkiyi kullanamazlar.

  Yukarıda boşluğa gelmesi gereken uygun kelimeyi işaretleyiniz.

27 / 48

Özel güvenlik görevlileri genel kolluk görevlilerini tamamlayıcı mahiyette çalışmaktadır. Özel güvenlik suçtan korunma olayına daha etkin bir biçimde girdiği takdirde genel kolluğa etkisi hangi yönde olacaktır?

28 / 48

Genel kolluk ile özel güvenlik arasında ilişki ve işbirliği oluşturulmasında şirketlerin ve eğitim kurumlarının yanında aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin olumlu etkisi bulunmaktadır?

29 / 48

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik ve genel kolluk görevlileri arasındaki anlaşmazlıkların sebeplerinden biri değildir?

30 / 48

Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunundaki yetkilerin kullanılması sırasında özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler?

31 / 48

Kişilerin korunma ihtiyaçlarını karşılayan özel güvenlik faaliyetleri, genel kolluk birimlerinin görevlerini daha iyi bir şekilde yerine getirmelerine katkı sağlamaktadır. Bu katkı  hem genel kolluk birimlerinin iş yükünün azalması ve kolluk görev/hizmet kalitesinin yükselmesi hem de özel güvenlik hizmet hizmetleri vasıtayla kişilerin korunma güvenlik ihtiyacının karşılanması yoluyla yaşanacak olguya/sürece ne ad verilir?

32 / 48

Havalimanı, liman, gümrük, gar, istasyon ve spor müsabakalarının yapıldığı yerlere istenildiğinde genel kolluk görevlilerinden takviyede bulunulmaktadır. Bu durumda sevk ve idare yetkisi kime geçmektedir?

33 / 48

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliği genel kolluktan farklı kılan ve göz önünde tutulmak zorunda kalınan bir unsurdur?

34 / 48

Polis silahlı icra ve inzibat kuvvetidir .Başka bir deyimle polis ……….. ve ………. sağlayan, kamu düzeni bozulduktan sonra da tekrar yerine getirebilmek için gerekli önlemleri alan silahlı bir kuvvettir.

Yukarıdaki boşluğa uygun gelen kelimelerin aşağıdaki hangi seçenekte olduğunu işaretleyiniz.

35 / 48

Suç ve suçlularla mücadelede ortak amaca hizmet eden genel kolluk ve özel güvenlik, birbirlerinin …….. değil, birbirine …….. olan unsurlardır.

  Yukarıdaki boşluğa uygun olan ifadeyi işaretleyiniz?

36 / 48

“Özel güvenlik görevlisi; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında     ……………..……… ve ……………..…... hizmetlerini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişilerdir.” Cümlesinde boş bırakılan yere gelecek uygun ifadeyi işaretleyiniz.

37 / 48

Özel güvenlik uygulamasının yaygınlaşması, polisin suç önleme görevini kolaylaştırıp, ………….  olan asli  görevini daha sağlıklı yapmasına yardımcı olacaktır.

Yukarıdaki boşluğa hangi ifadenin yazılması doğru olacaktır?

38 / 48

Aşağıdakilerden genel ve özel kolluk karşılaştırılması ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

39 / 48

Aşağıdakilerden hangileri genel kolluğun ve özel kolluğun ortak yetkilerindendir?

40 / 48

Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

I- Kimlik sorma

II- Parmak izi alma

III- Üst ve eşya arama

IV- Konut ve işyeri arama

V- El koyma

VI- Müsadere

VII- Yakalama

VIII- Tutuklama

41 / 48

İl sınırları içinde kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulduğunda, özel güvenlik personeline, mülki amir ve genel kolluk amiri görevi ile ilgili emir verdiğinde hareket tarzı ne olmalıdır?

42 / 48

Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?

43 / 48

İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk teşkilatlarının mülki amiri kimdir?

44 / 48

Özel güvenlik;

45 / 48

Aşağıdakilerden hangisinde polisin sorumluluk alanı ve yetkileri tam doğru olarak tanımlanmıştır?

46 / 48

Genel Kolluk dışında kalan ve özel yasalarına göre kurulup belirli görev ve yetkilerle donatılan kolluk birimine ne ad verilir?

47 / 48

Genel Kolluk Kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?

48 / 48

Emniyet asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan, diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren kolluk birimine ne ad verilir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 66%

0%