ETKİLİ İLETİŞİM

Tanımı: İletişim akla gelebilecek her yolla, insanların duygu düşünce ve bilgilerini birbirleri ile paylaşmalarıdır. İletişim, insanların birbirleri ile iletişim kurma aracıdır.

Niçin İletişim Kurarız : Var olmak için, Haberleşmek için, Paylaşmak için, Etkilemek ve yönlendirmek için, eğlenmek ve mutlu olmak için.

İLETİŞİMİN SINIFLARI:

1- KİŞLERARASI İLETİŞİM 

2-GRUP İLETİŞİMİ

3-ÖRGÜTSEL İLETİŞİM

4-TOPLUMSAL İLETİŞİM

İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ:

*Sözlü                            *Sözsüz                         *Yazılı

1-KİŞİLERARASI İLETİŞİM:

Genel bir tanımlamayla; kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime kişilerarası iletişim diyoruz. Sosyal etkileşim gönderici ve alıcı arasında zaman ve mekan birliği bulunmasıdır.

Katılımcılar arasında tek yönlü değil karşılıklı bilgi alış-verişi olmalıdır.

İletişim çift yönlü, ileti tek yönlüdür.

EMPATİ   :İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak, onun duydu ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır.

GÜNLÜK YAŞAMDA EMPATİNİN ÖNEMİ VE EMPATİ İLE İLİŞKİLİ DEĞİŞKENLER: Empati anlayış, insanları biri birine yaklaştırma, iletişimi kolaylaştırma özelliğine sahiptir. İnsanlar kendileri ile empati kurulduğunda anlaşıldıklarını, kendilerine değer verildiğini hissederler. Bu da kişiyi rahatlatır, iyi hissetmesini sağlar. Empati sadece kendisiyle empati kurulana değil, empati kurana da fayda sağlar. Empati beceri ve eğilimleri fazla olan bu yüzden de diğer insanlara yardım eden kişiler, çevre tarafından daha çok sevilirler. Empati kurma işbirliğini arttırır.

SEMPATİ   : Bir insanın bir başkasına duyduğu sevgi ve yakınlık demektir. Karşıdaki kişinin duygu ve düşüncelerine katılma, kendimizi ona benzetmeye çalışmadır.

ANTİPATİ  : Karşı tarafın duygu, düşünce ve davranışlarına karşı tavır sergilemektir. Onun hissettiğinin tersini hissetmektir.

TELEPATİ     : Düşünceler arsında doğrudan doğruya bağlantı kurulması, iki zihin veya ruh arasında imaj, sembol, fikir tarzında ortaya çıkan etki alış verişidir.

STRES ve RİSK YÖNETİMİ  :

1)  STRESİN TANIMI    :  İç ve dış etkenlerle vücudun doğal dengesinin bozulması. kişinin baş teme yetisini zorlayan durum algılanmasına stres denir.

2) STRES YÖNETİMİ: Kaçma, saldırganlık, içe kapanma, alkol ve sigara bağımlılığı, kötü beslenme stresle baş etmede “etkisiz yollar” olarak görülür. Görmezlikten gelme, sorunlarının sebebi olarak başkalarını suçlama, inkâr ve bastırma gibi tutumlar ise “kendini aldatmaya yönelik tutumlar” olarak tanımlanır. Küçük hayal kırıklıklarının dert edilmesi ya da değişikliklerden olumsuz şekilde etkilenme, başkalarına yönelik öfke nöbetleri, kırıcı olma ve kaygılanma gibi davranışların alışkanlık haline gelmesi kişiyi yalnızlığa götüreceğinden, strese daha da yatkın kılar. Hiç tepki göstermeyerek yaşanan sıkıntıyı içte biriktirmek de normal zamanlarda önemli olmayan herhangi bir olayı hiç beklenmedik bir anda strese dönüştürebiliyor.

Stresle baş etmenin en etkin yolu kişinin kendisiyle olumlu diyalog kurması ve sorunları tartışabilmesinden geçer.

Stres, kısa dönemde kalp hızının artması, kan basıncının fırlaması, sinirlerin bozulması, tahammülsüzleşme ve verimliliğin düşmesine neden olur.

Stres Yönetiminde Bireysel Başa Çıkma Yöntemleri:  

Rahatlama Uygulamaları: Bu yöntemlerden bazıları uygulanarak stresin olumsuz etkilerini sınırlamak bedensel ve zihinsel yapıyı strese karşı güçlü hale getirmek mümkündür.  

Geliştirici Rahatlama Yöntemi: Temel kuramı zihinsel stresle bedensel yorgunluk arasındaki karşılıklı etkileşimi kırmaktır. Kişi zihinsel olarak stresi yaşadığında kasları kasılır. Kasılan kasların yarattığı fiziksel rahatsızlık ve yorgunluk zihinsel stresi daha da arttırır. Geliştirici Rahatlama Yönteminin amacı farklı kas gruplarını önce gerip sonra rahatlatmak yoluyla, rahatlamanın nasıl bir şey olduğunu göstermektir. Bu yöntemin düzenli olarak uygulanması kişinin iş tatminini arttıracak ve genel olarak sağlığı olumlu yönde etkilenecektir. 

Olumlu Hayal Kurma: İnsanlar geçmişte yaşadıkları olumsuzluklar düşündüklerinde o anı adeta tekrar yaşarlar, üzerinde yorum yaparlar ve yeniden stresli bir yapıya ulaşırlar. Buna karşılık geçmişte yaşanan olumlu zamanları hayal etmek unutulan hazları yeniden yaşamak ve rahatlamak için bir yoldur. Hayal kurma bazen gelecekte özlenen ve gerçekleştirilebilecek davranışları da içerebilir. Önemli olan olumlu sahneleri tekrar yaşamak veya yaşamayı düşünmektir.  

Egzersiz ve Beden Hareketleri: Egzersiz stresin etkilerinden fiziksel etkinlikle kurtulma, bir rahatlama sağlama için başvurulan, sakinleştirici sonuç yaratan yöntemlerdendir. Yöneticilerinin sağlığını düşünen ve iyi bir stres yönetimi ile iş veriminin artacağını bilen birçok işletme egzersizin değerini anlamış ve elemanları için jimnastik salonları açmıştır. 

Davranışsal Açıdan Kişinin Kendini Kontrol Etmesi: Kendi davranışının sonuçlarını bilinçli olarak yönlendiren kişi, kendisini kontrol edebilir. Kişinin kendisini tanıması, stresi belirlemek ve başa çıkmak için yararlı bir yöntemdir  

İletişim Kurma: Birey stres azaltıcı strateji olarak güvendiği iş arkadaşlarıyla yakın ilişki kurabilir, ihtiyaç duyduğunda onlarla dertlerini paylaşabilir, onlardan destek alabilir ve böylece stresle başa çıkabilir. Yalnızlık, sorunları paylaşamama kendisi stres kaynağı olduğu gibi, mevcut stresi de arttırır.

Gülmenin de büyük terapi değeri vardır. Şakalara, hayata ve kendinize gülmek, bireysel stresi başka bir bakış açısıyla görmeyi sağlar. Kahkaha duygusal ve zihinsel ihtiyaçları karşılamakla kalmaz, vücudun sağlığını arttıran olumlu kimyasal değişiklikler de yaratır. 

Meditasyon, Gıda Kontrolü ve Masaj: Meditasyon stresi, endişeyi, fobileri azaltmada etkili olmaktadır. Gıda kontrolü ile de stresi yönetmek mümkündür. Kafein bir uyarıcıdır. Bunu sindirdikten kısa bir süre sonra kişi kendisini zinde hisseder, ancak bir süre sonra endişeli ve sinirli olunur, işe odaklanmak güçleşir. Şeker, kafein ve çok fazla rafine gıdalar yerine et, peynir, yumurta, fındık, sebze, meyve ve su tüketimini arttırmak, günlük hayatın sorunları ile daha rahatlamış ve olumlu şekilde başa çıkmayı sağlar. Masaj da iyi bir bilen tarafından uygulanıyorsa zihni dinlendirir.

Hobiler, Dışa Dönüklük: İnsanların kendi başlarına yapabilecekleri, gereğinde kendilerini dinlendirecekleri hobileri olmalıdır. Kişi, zihinsel ve vücut stresini arttırmayan hobiler seçerek, kendisine zevk veren, ilgisini çeken davranışlar sergileyerek de bireysel stresi ile başa çıkabilir                

Gevşeme Oyunları: Belli durumlarda stres yaşayıp yaşamayacağımız beraberimizde taşıdığımız beceri ve inançlara bağlıdır. Bu beceri ve inançların farklı bir biçime sokulmasıyla stresle başa çıkma gücümüz ortaya çıkar. Aşağıdaki oyunlarda stresle başa çıkmak için 2 farklı yol kullanılmıştır: Tepkisel yol stres düzeyini azaltmak için, Koruyucu yol da bizi gelecekteki strese karşı korumak için oldukça yararlıdır. Bu oyunlarda işyerindeki kişilerin stresle eğlenceli bir içimde başa çıkabilmeleri için yönlendirmeli hayal gücü, rol yapma, ekip oluşturma, esneme, gülme ve başka teknikler kullanılmıştır. 

Stres Yönetiminde Savunma Mekanizmaları: Kişi bir zorlanma ile karşılaştığında, durumla baş edebilme gücünü kendisinde bulursa çabaya yönelik bir davranış biçimi gösterir ve içinde bulunduğu duruma uyum sağlamaya çalışır. Yetersiz kaldığı durumlarda ise, belirmeye başlayan stresten kurtulabilmek amacıyla savunmaya yönelik tepkiler geliştirir.

RİSK YÖNETİMİ  :

Örgüt içindeki belli kişilerce niyetlenilen gelecekteki sonuçlar ile onların nasıl elde edileceği, nasıl ölçülüp değerlendirileceği ile ilgili kararların alındığı, sürekli ve sistematik süreçtir.

Yönetimde karşılaştığımız risk alanları nelerdir ;

1)Finansal riskler, 2)Pazar riskleri, 3)Teknoloji riskleri, 4)İnsan riskleri         

MOBBİNG    :Kişilere ve ruhsal yapıya uygulanan psikolojik şiddet,  baskı kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı verme olgusuna denir.

MOTİVASYON: Başkalarının aldıkları görev ne olursa olsun yeteneklerini en üst düzeye çıkarabilmek için, telkin, teşvik, etkileme ve cesaretlendirme yeteneğidir. Yöneticiler ve amirler motivasyonla ilgili aşağıdaki Prensiplerin bilincinde olmalıdırlar

Herkes Motive Edilebilir

Ancak, aynı metotla herkes aynı tepkiyi göstermez.

Bireylerin çoğu farklı Sebeplerden dolayı görevlerini iyi ya da kötü
yapma eğilimindedirler.

Yöneticiler, çalışanlarını motive edebilecekleri çevre koşullarını düzenleyebilirler.

 2.Çalışanları motive etmenin en etkin yöntemleri   :

1İşlerin tanımlanması ve görevlendirme.
2. Kişisel inisiyatiflerin kullanılmasının temini.
3. Sorumluluğun teşviki.
4. Ekip ve ekip çalışmasının öneminin kabul ettirilmesi.
5. Kişisel ilişkilerin oluşturulması.
6. Özel mükâfat verilmesi.
7. İlerleme imkanlarının belirlenmesi.
8. Hizmet içi eğitim programları.
9.Amirlerin örnek insan olması
10.Çalışanlar birlikte çalıştıkları yöneticilerin olumlu davranışlarını taklit etme eğilimindedirler.  

Olumsuz davranışlarının çalışanlar tarafından taklit edildiğini unutmamak gerekir. Amirlerin olumsuz davranışlardan özellikle kaçınmaları gerekir. Çalışma koşullarından şikâyet etmemelidirler. Özellikle bu şikâyetler çalışanların yanında yapıldığında amirlerin otoritesi kaybolmaktadır.

22
Oluşturuldu

Etkili İletişim Test

1 / 100

Kitle iletişim araçlarını, dünya olaylarını iyi takip edip fikir ve bilgileriyle etrafındaki insanları etkileyip onlar tarafından saygı duyulan kimselere ne denir?

2 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen kişisel faktörlerden değildir?

3 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kaynağın engelleyicilerinden değildir?

4 / 100

Uzaktan ve yakından en iyi seçilen renkler hangileridir?

5 / 100

Aşağıdakilerden hangisi hedef öğesinde bulunması gereken özelliklerdendir?

6 / 100

I- İletişimde uygun kanalın bulunması gerekir

II- Aynı kanalın her ortam için kullanılması gerekir

lll- Birden fazla duyu organını aynı anda etkileyen kanallar daha tesirlidir

Yukarıdakilerden hangisi iletişimin kanal ögesi için doğrudur?

7 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardan değildir?

8 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişim kazalarının sebeplerinden değildir?

9 / 100

İletişimde “Resmi mesafe” olarak da bilinen ve el sıkışma dışında fiziksel bir yakınlığı gerektirmeyen mesafeye ne denir?

10 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişimde “Ben” dilinin olumlu yönlerinden değildir?

11 / 100

İletişimde “Sen” dili ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

12 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişimde fiziksel gürültü olarak anlaşılmaz?

13 / 100

Özel güvenlik görevlisinin söylediklerinin karşıt grup tarafından reddedilmesi iletişimde hangi direnme türüne örnektir?

14 / 100

Halkla ilişkiler açısından, toplumun çıkarını ilgilendiren bir konu hakkında halkın genel kanaat ve düşüncelerine ne ad verilmektedir?

15 / 100

Gerektiğinde “Hayır” diyebilmek için aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

16 / 100

Bir insanı anlamak ve hak vermek ayrı ayrı konulardır. Bu durumda;

17 / 100

Karşımızdakine empatik tepki vermenin iki yolu aşağıdakilerden hangisidir?

18 / 100

Toplumsal ilişkilerde insanın kendinin farkında olması, kendini keşfetmesi, olumlu yönlerini ortaya çıkarması, olumsuz yönlerini olumluya çevirmesi, iletişimin temel becerilerinden hangisini kapsar?

19 / 100

Kurum içi iletişimde dikkat edilecek usul ve davranışlardan olmayan davranış aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 100

“Olaylara karşıdakilerin gözüyle de bakabilmemizi sağlaması ve sağlıklı iletişimin kapısını aralaması açısından adeta altın anahtar konumundadır.” İfadesi hangi kavramı nitelemektedir?

21 / 100

Aşağıdakilerden hangisi beden dilinin etkin kullanılmasına örnek gösterilmez?

22 / 100

Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişim örneğidir?

23 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişimde hedefin (alıcının) engelleyicilerinden değildir?

24 / 100

Aşağıdaki gruplamalardan hangisi temel iletişim becerilerini doğru olarak kapsamaktadır?

25 / 100

Aşağıdakilerden hangisi bir problem çözme yolu değildir?

26 / 100

Göz bebeklerinin büyümesi ….. , küçülmesi ise …… gösterir. Boşluklara en uygun kelimeler hangisidir?

27 / 100

İşletmelerin stratejik niyetini gerçekleştirmek amacıyla kendilerini motive ederek, bilginin performansa dönüşümünü sağlayarak ortak iş başarıları elde etmek üzere oluşturulan faaliyet birimine ne denir?

28 / 100

Örgüt içi atışmalar ….. ve ….. olmak üzere iki grupta incelenebilir?

29 / 100

Kişiler arası iletişimde aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

30 / 100

Etkili bir iletişim için aşağıdaki ifadelerden hangisine katılmak doğru olmaz?

31 / 100

Aşağıdakilerden hangisi uzun süreli stresin kişide oluşturduğu psikolojik sorunlardan biridir?

32 / 100

SORUN: Kardeşiniz işten kendi isteği ile ayrıldı

TEPKİ: Sen zaten hep kolaya kaçarsın tembel

Yukarıdaki soruna verilen tepki hangi iletişim engeline örnektir?

33 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişimde hedefin (alıcının) engelleyicilerinden değildir?

34 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel amaçları arasında bulunmamaktadır?

35 / 100

Aşağıdakilerden hangisi başarılı eletişim unsurlarından değildir?

36 / 100

Aşağıdakilerden hangisi profesyonel hayatta kadınlar için imajı olumlu etkileyen iletişim unsurlarındandır?

37 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişimde mesajın engelleyicilerinden değildir?

38 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin özelliklerinden değildir?

39 / 100

Örgüt içerisindeki belli kişilerce niyetlenilen gelecekteki sonuçlar ile onların nasıl elde edileceği ve başarının nasıl ölçülüp değerlendirileceği ile ilgili kararların alındığı sürekli ve sistematik sürece hangi isim verilir?

40 / 100

Aşağıdakilerden hangisi işleve takılmaya örnektir?

41 / 100

İş yaşamında iletişim hangi ego türleri arasında olmalıdır?

42 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kişi içi çatışmaya örnek gösterilebilir?

43 / 100

“Her derste sorun yaratmasan olmaz sanki” cümlesinde aşağıdakilerden hangi bastırıcı iletiyi görmek mümkündür?

44 / 100

Problem çözme işleminde başarı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

45 / 100

Örgütlerde açıklanması karmaşık ve zor olan aktiviteleri ve olayları açıklamaya yardımcı olan masalımsı anlatımlara ne denir?

46 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimin işlevlerinden birisidir?

47 / 100

Motivasyon nedir?

48 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir motivasyonun şartlarından değildir?

49 / 100

Etkili iletişim için beden dilinin kullanılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

50 / 100

Aşağıdakilerden hangisi stres kaynaklarından değildir?

51 / 100

“Kişilere, objelere, organlara ve ruhsal yapıya uygulanan baskı, güç ve zorlama olgusuna ….. denir.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

52 / 100

Aşağıdakilerden hangisi stresin belirtileri arasında yoktur?

53 / 100

Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

54 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden “Alınganlık” ile en yakın anlama sahiptir?

55 / 100

Aşağıdakilerden hangisi, empatik iletişim kurmanın unsurlarından değildir?

56 / 100

Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişim unsurlarından değildir?

57 / 100

Bir kimsenin gönderdiği mesajı doğru algılamak için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

58 / 100

“Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına ……. denir.” Cümlesinde boşluğa uygun gelen seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

59 / 100

Aşağıdakilerden hangisi bir empati biçimidir?

60 / 100

1.Kişi değil davranışı eleştirilmelidir.

2.Uyarı gecikmeden verilmelidir.

3.Başkalarının yanında eleştiri yapılmamalıdır.

4.Eleştiri yapılırken kişinin daha önce yaptığı hataları da anlatılmalıdır.

Eleştiri yapılırken yukarıdakilerden hangilerine özen gösterilmelidir?

61 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişimde hedefin (alıcının) engelleyicilerinden değildir?

62 / 100

Aşağıdakilerden hangisinin iletişimin güçlenmesinde olumlu bir etkisi yoktur?

63 / 100

“Bazen bir bakış binlerce söze bedeldir.” cümlesi neyi ifade etmektedir?

64 / 100

Aşağıdakilerden hangisi biçimsel (formel) iletişim yöntemlerinden değildir?

65 / 100

Aşağıdakilerden hangisi beden dilinin içerisinde yer almaz?

66 / 100

En etkili iletişim kanalı aşağıdakilerden hangisidir?

67 / 100

“Mizahı yerli yerinde kullanma” deyimi etkili sunum tekniklerinde hangi anlamda kullanılmaktadır?

68 / 100

Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişim unsurlarından değildir?

69 / 100

Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?

70 / 100

Dinlerken söylenenler içinde bize yönelik bir eleştiri ya da saldırı olup olmadığını araştırmak, hangi dinleme şeklidir?

71 / 100

Aşağıdakilerden hangisi dinlemeyi engelleyen tutum ve davranışlardandır?

72 / 100

Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim için gerekli olanlardan biri değildir?

73 / 100

Aşağıdakilerden hangisi etkin bir iletişimin önündeki engellerden değildir?

74 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden değildir?

75 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişime engel faktörlerdendir?

76 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin önündeki engellerden biri değildir?

77 / 100

Aşağıdakilerden hangileri etkin bir iletişimin önündeki engellerden değildir?

78 / 100

Aşağıdaki ifadelerden hangisi iletişimin önündeki engellerden biri olarak gösterilmez?

79 / 100

Avrupa kupa maçlarında üstün başarılar gösteren bir takım, antrenman maçlarında zayıf takımlara bile yenilebilmektedir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

80 / 100

Algıda seçicilik nedir?

81 / 100

İletişimde yansıma nedir?

82 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin beş temel öğesinden biri değildir?

83 / 100

İletişim sürecinin öğelerinden biri de “Kanal” dır. Bir iletişimde kanal olabilecek unsur aşağıdakilerden hangisidir?

84 / 100

Sınıfta ders anlatan bir öğretmen iletişimin hangi öğesini oluşturmaktadır?

85 / 100

Aşağıdakilerden hangisi örgüt içi iletişim türüne örnektir?

86 / 100

İnsanların bilgi-sembol üreterek birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri anlamaya, yorumlamaya çalıştıkları sürece ne ad verilir?

87 / 100

Kaynaktan gelen iletiye alıcının tepkisine ne ad verilir?

88 / 100

Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının farkına varması nasıl bir iletişim tekniğidir?

89 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecindeki öğelerden biri değildir?

90 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimin özelliklerinden biridir?

91 / 100

Birlikte çalıştığı kişilere sürekli emirler veren, onlarla sorunun çözümü ya da işle ilgili konularda görüş almayan bir yönetici aşağıdaki iletişim türlerinden hangisini gerçekleştirmiş olur?

92 / 100

Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerinden biri değildir?

93 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?

94 / 100

İletişimin tam olarak tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

95 / 100

Çok sayıda kişiye ulaşarak bilgilendirme yapan TV, gazete, radyo vb. aşağıdakilerden hangi iletişime örnektir?

96 / 100

Kaynağı ve hedefini insanların oluşturduğu karşılıklı iletişime ne denir?

97 / 100

Bir kişiyle yüz yüze veya telefonla konuşma aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

98 / 100

Bir bilgi kaynağından tek yönlü bilgi iletimine ………. denir. Boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

99 / 100

Enformasyon nedir?

100 / 100

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimin özelliklerinden biridir?

Puanınız

Ortalama puan şöyledir 63%

0%