Özel Güvenlik Eğitimi Nedir?

ozel guvenlik deltas

Özel güvenlik sektörünün gittikçe büyümesi ile birlikte özel güvenlik sektöründe çalışmak isteyenlerin de her geçen gün sayıları artıyor. Piyasada fazla personelin bulunması ise özel güvenlik şirketlerinin projelerinde çalıştırılmak üzere personel seçimleri yaparken daha titiz davranmaları sonucunu doğuruyor. Deneyimli ve nitelikli personellerin tercih edilme oranları daha yüksek olmakla beraber, güvenlik sertifikasını yeni alan adayların da şansı oldukça yüksek. Elbette bazı kriterleri karşılamaları ve beklenen niteliklere sahip olmak koşulu ile… Peki özel güvenlik görevlisi olmayı düşünen kişilerin dikkatli olmaları gereken konular nelerdir?

Günümüzde pek çok kurum ve kuruluş güvenliği sağlamak için özel güvenlik personellerinden destek ister. Bu nedenle sıklıkla karşılaştığımız özel güvenlik personelleri hem kurum güvenliğini sağlamak hem de kurum içinde bulunan kişilerin güvenliğini sağlamak açısından son derece önemlidirler. Tabi özel güvenlik personelleri sadece kurum ve kuruluşların bina güvenliği için istihdam edilmez. Genel olarak organizasyon güvenliğinde, fiziki güvenlik gerektiren yerlerde, site ve bina güvenliğinde, stadyum güvenliğinde de sıklıkla özel güvenlik personellerinden destek istenir. Bu nedenle özel güvenlik konusunda eğitimli, alanında uzman güvenlik personeli yetiştirmek son derece önem teşkil etmektedir.

 

Özel Güvenlik Eğitimi Kapsamında Hangi Eğitim Programları Vardır?

Sektörde 16 senelik Deltaş Özel Güvenlik markasıyla İzmir ve çevre illerde hizmet veren firmamızın başlıca amaçlarından biri de, gerek kendi projelerinde görevlendirmek gerek piyasada iş bulunmasını kolaylaştırmak adına gerekli vasıflara sahip nitelikli özel güvenlik personelleri yetiştirmektir. Bugüne kadar projelerinde başta kendi yetiştirdiği personeller olmak üzere birçok özel güvenlik personelini görevlendiren şirketimiz, sürekli eğitim felsefesini uygulamaktadır. Bize göre eğitim devamlı bir süreçtir ve bilgileri taze tutup deneyimle birleştirmek özel güvenlik sektörü için kritik öneme sahiptir.

Deltaş Özel Güvenlik şirketi yetiştirdiği özel güvenlik görevlileri ile müşteri memnuniyeti odaklı hizmet vermeyi, karşılaştıkları olaylarda vermeleri gereken tepkileri, almaları gereken önemli aksiyonları da örnekleyerek, özel güvenlik görevlisi adayını temel eğitim haricinde de eğitir. Deneyimli eğitim kadrosu sürekli öğrenme prensibinde olan gençlerin tüm sorularına yanıt verebilecek nitelikte olup, sektör içinde yer almaları sebebi ile kişisel deneyimlerini de paylaşarak yetişen personelin donanımına katkı sağlarlar. Özel güvenlik eğitimi kapsamındaki eğitim programları şunlardır:

 • Özel güvenlik silahsız temel eğitim
 • Özel güvenlik silahlı temel eğitim
 • Silah farkı eğitimi (Silahsızdan silahlıya geçiş)
 • Özel güvenlik silahsız yenileme eğitimi
 • Özel güvenlik silahlı yenileme eğitimi

is yeri ozel guvenlik

İş Merkezi ve Plaza İçin Güvenlik Hizmetleri

Küreselleşme ile gelişen ekonomi ve ticaret beraberinde iş merkezi ve plazaların sayısının çoğalmasını sağlamış,
bu noktada duyulan özel güvenlik hizmetleri ihtiyacı da günden güne artmaya başlamıştır. İş merkezi ve plazalar,
gerek üst düzey yönetim kadrosu gerek yurtdışı ortaklığı ile gelen yabancı ziyaretçi sayısı gerek iş toplantıları
gibi sebeplerle bünyesine birçok ziyaretçi çekmekte ve özellikle giriş çıkış denetimleri konusunda titiz bir çalıştırma
gerektirmektedir.

İş Merkezi ve Plazalarda Çalışan Özel Güvenlik Firmaları Çalışanlarının Dikkat Etmesi Gereken Konular

İş merkezi ve plazalarda özel güvenlik hizmetleri faaliyetlerini sağlamak için çalışan personellerin başlıca iş tanımı
şu şekilde sıralanabilir:

 • X-Ray cihazı aracılığı ile giriş çıkış denetimi,
 • Banko ve resepsiyon hizmetleri,
 • Kontrollü ziyaretçi alımı ve raporlaması,
 • Kurye ile gelen postaların teslimi
 • Kamera kayıtlarının düzenli olarak izlenmesi ve raporlanması
 • Araç giriş çıkışlarının denetlenmesi ve otopark güvenliğinin sağlanması

plaza ozel guvenlik

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa göre:

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
b) Çalışan: Kendi özel kanunlarındaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel
işyerlerinde istihdam edilen gerçek kişiyi,

c) Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları
izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil
etmeye yetkili çalışanı,

ç) Destek elemanı: Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme,
koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş
uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi,

d) Eğitim kurumu: İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin
eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri
ve Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseleri,

e) Genç çalışan: On beş yaşını bitirmiş ancak on sekiz yaşını doldurmamış çalışanı,

f) (Değişik: 12/7/2013-6495/101 Md.) İş Güvenliği Uzmanı: Usul ve esasları
yönetmelikle belirlenen, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça
yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma
hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin
mezunları ile teknik elemanı,

g) İş kazası: İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet
veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olayı,

ğ) İşveren: Çalışan istihdam eden gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği olmayan
kurum ve kuruluşları,

h) İşyeri: Mal veya hizmet üretmek amacıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile çalışanın
birlikte örgütlendiği, işverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı
bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler ile dinlenme, çocuk emzirme,
yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim yerleri ve avlu gibi diğer
eklentiler ve araçları da içeren organizasyonu,

ı) İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça
yetkilendirilmiş, işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi,

i) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi: İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek
üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi,

j) Konsey: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyini,

k) Kurul: İş sağlığı ve güvenliği kurulunu,

1) Meslek hastalığı: Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı,

m) Ortak sağlık ve güvenlik birimi: Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri
ile Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve
Bakanlıkça yetkilendirilen birimi,

n) Önleme: İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümünü,

o) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana
gelme ihtimalini,

ö) Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin
belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan
risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla
yapılması gerekli çalışmaları,

p) Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini
etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

r) Tehlike sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında
kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve
şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubunu,

s) (Değişik: 12/7/2013-6495/101 Md.) Teknik eleman: Teknik öğretmen, fizikçi,
kimyager ve biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği programı
mezunlarını,

ş) İşyeri hemşiresi: 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik
mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça
yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu,
ifade eder.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir